Lokalita

NPR Parížske močiare

NPR - Parížske močiare predstavujú jedinečnú mokraď národného ako i medzinárodného významu, čo potvrdzuje aj fakt, že boli ako prvé zapísané do Ramsarského zoznamu už v roku 1990. Lokalita je zapísaná aj v zozname NATURA 2000. Rozlohou neveľká lokalita s plochou len 184,05 hektára však v sebe skrýva obrovské prírodné bohatstvo. Močiare si dodnes zachovali bohatú a pestrú flóru a faunu. Zistených tu bolo viac ako 340 druhov vyšších rastlín, 44 druhov mäkkýšov, 162 druhov pavúkov a koscov, 34 druhov vážok, 401 druhov chrobákov, 54 druhov blanokrídlovcov či 37 druhov dvojkrídlovcov. Zo stavovcov sa tu doteraz zistilo 18 druhov rýb, 10 druhov obojživelníkov a viac ako 31 druhov cicavcov.

Dodnes tu bolo zaznamenaných až 171 druhov vtákov, z ktorých 67 tu hniezdi. Parížske močiare sú jediným známim a zároveň najsevernejším hniezdiskom trsteniarika tenkozobého. Táto lokalita je zároveň najväčším hniezdiskom močiarnych druhov vtákov na Slovensku.

 

CHVÚ Parížske močiare

Názov chráneného vtáčieho územia je – Parížske močiare 1.2.2008.

Chránené vtáčie územie Parížske močiare má výmeru 387,76 ha.

Účelom vyhlásenia Chráneného vtáčieho územia Parížske močiare (ďalej len „chránené vtáčie územie“) je zachovanie biotopov druhov vtákov európskeho významu – chriaštela malého (Porzana parva), trsteniarika tamariškového (Acrocephalus melanopogon), kačice chrapľavej ( Glossary Link Anas querquedula), zimujúcej populácie husi divej (Anser anser) a zabezpečenie ich prežitia a rozmnožovania. Pravidelne na lokalite hniezdi viac ako 1 % národnej populácie včelárika zlatého (Merops apiaster), bučiačika močiarneho (Ixobrychus minutus) a kane močiarnej (Circus aeruginosus). Územie je jedným z troch najvýznamnejších na Slovensku pre hniezdenie druhov chriaštel malý (P. parva) a trsteniarik tamariškový (Acrocephalus melanopogon).

Chriaštel malý, trsteniarik tamariškový, kačica chrapľavá, hus divá sú zároveň kritériovými druhmi pre dané CHVÚ.

Chránené vtáčie územie sa nachádza v okrese Nové Zámky v katastrálnych územiach obcí Gbelce, Svodín, Nová Vieska, Strekov.

Včelárik zlatý

PDFTlačiťE-mail

Lokalita - Kritériové druhy vtáctva

Užívateľské hodnotenie: / 7
SlabéDobré 

 

Merops apiasterfoto: Petr Tomáš

Merops apiaster

 • Hniezdi po celom území južného Slovenska
 • Počet hniezdiacich párov na Slovensku 700-1300
 • Hniezdi v blízkosti Parížskych močiarov
 • Hniezda v kolmých pieskových, sprašových a hlinitých stenách
 • Nad močiarom lovia rôzny hmyz, najmä vážky
   

No mp3 file found

 

Volavka biela (beluša veľká)

PDFTlačiťE-mail

Lokalita - Kritériové druhy vtáctva

Užívateľské hodnotenie: / 6
SlabéDobré 

 

Egreta alba (Ardea alba)foto: Martin Šabík

Egreta alba

 • Kladie 2-7 vajec, ktoré sa liahnu 25-28 dní
 • Mláďatá opúšťajú hniezdo po 6 týždňoch
 • Živia sa rybami, žabami, mlokmi, hlodavcami, ale aj plazmi/jašterice,hady/
 • Hniezdi v kolóniách, loví na zaplavených lúkach, ale aj na suchých poliach
 
 

Trsteniarik tamaryškový

PDFTlačiťE-mail

Lokalita - Kritériové druhy vtáctva

Trsteniarik tamariškovýfoto: Stanislav Harvančík

Acrocephalus melanopogon

 • Živí sa vodným hmyzom, ich larvami a komármi
 • Hniezdi 2x ročne
 • Kladie 3-6 vajíčok, ktoré sa liahnu 13-15 dní
 • Na Slovensku mimoriadne vzácny hniezdič
 • Hniezdenie s istotou zistené iba v tejto lokalite
 • Počet hniezdiacich párov 10-20
   

No mp3 file found

 

Hus divá

PDFTlačiťE-mail

Lokalita - Kritériové druhy vtáctva

Užívateľské hodnotenie: / 18
SlabéDobré 

 

Anse anserfoto: Jozef Lengyel

Anser anser

 • Je predchodkyňou husí domácich
 • Dĺžka života 15-20 rokov
 • Pravdepodobný hniezdič
 • Zistené 1 – 2 páry v hniezdnom období
 • V lokalite sa vyskytuje sporadicky koncom zimy a na jar
   

No mp3 file found

 

Bučiačik močiarny

PDFTlačiťE-mail

Lokalita - Kritériové druhy vtáctva

 

Ixobrychus minutusfoto: Stanislav Harvančík

Ixobrychus minutus

 • Nepravidelný hniezdič do 3 párov
 • Hniezdi v trsti, raz ročne kladie 5-7 vají- čok, ktoré sa liahnu 17-19 dní
 • Mladé opúšťajú hniezdo za 25-30 dní
 • Žije v hustom trstí,močiaroch,brehoch vôd skrytým životom
 • Živí sa žabami,rybami,článkonožcami

No mp3 file found

 

Kaňa močiarna

PDFTlačiťE-mail

Lokalita - Kritériové druhy vtáctva

Užívateľské hodnotenie: / 10
SlabéDobré 

 

Circus aeruginosusfoto: Jozef Lengyel

Circus aeruginosus

 • Typický dravý vták, hniezdiaci v trstine
 • 4-5 vajec, ktoré sa liahnu 31-32 dní
 • Potrava- hlodavce, ryby, vodné vtáctvo
 • Pravidelný hniezdič
 • Odhadom hniezdi v NPR 15-25 párov

No mp3 file found

 

Kačica chrapľavá

PDFTlačiťE-mail

Lokalita - Kritériové druhy vtáctva

Užívateľské hodnotenie: / 2
SlabéDobré 

 

Kačica chrapľaváFoto: Jozef Lengyel

Glossary Link Anas Querquedula

 • Hniezdi na zemi
 • Kladie 8-11 vajíčok, ktoré sa liahnu  21-23 dní
 • Mláďatá sú sebestačné za 6 týždňov
 • Je najmenšia európska kačica
 • U nás je celoročne chránená
 • Počet hniezdiacich párov 1 – 5
 • Pravidelný hniezdič a migrujúci druh
   

No mp3 file found

 

Chriašteľ malý

PDFTlačiťE-mail

Lokalita - Kritériové druhy vtáctva

Užívateľské hodnotenie: / 1
SlabéDobré 

 

Porzana parvafoto: Martin Šabík

Porzana parva

 • Samec je zospodu modrošedý, zhora hnedý s čiernohnedými pruhmi.
 • Samice a mladý vtáci sú zospodu béžový
 • Potrava -malé bezstavovce a zelené časti rastlín
 • Hniezdi v tŕstí na hlbšej vode
 • Pravidelný každoročný hniezdič
 • Počet hniezdiacich párov 15-25
   

No mp3 file found

 

Labuť veľká (hrbozobá)

PDFTlačiťE-mail

Lokalita - Hniezdiace druhy vtáctva

Užívateľské hodnotenie: / 23
SlabéDobré 

 

alt

Cygnus olor

 • Patrí medzi našich najväčších vtákov
 • Dĺžka tela 145-160cm
 • Rozpätie 235cm
 • Hmotnosť 8-12,5kg
 • Obýva stojaté a pomaly tečúce vody
 • Živý sa hlavne vodnými rastlinami
 • Hniezdo si stavia z prútia a tŕstia na bre- hoch vôd
 • Samica znáša obvykle 4-8 vajec
 • Mláďatá sa osamostatňujú po dvoch mesiacoch

No mp3 file found