Prof. RNDr. Alfréd Trnka, PhD.
strážca - podpredseda - manažér odborných projektov

Kontakt
Adresa:
Krížna 909/5
Gbelce
Slovensko
94342


Informácie: Doc. RNDr. Alfréd Trnka, PhD. pracuje ako vysokoškolský pedagóg a vedúci Katedry biológie na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave, kde prednáša zoológiu a ekológiu. Vo svojej vedeckej práci sa venuje ornitológii, najmä ekológii močiarnych druhov vtákov. Je autorom alebo spoluautorom 6 monografií a viac ako 80 vedeckých a odborných článkov doma i v zahraničí. Od toho sa odvíjajú i jeho ochranárske aktivity. Aktívne pracoval a pracuje vo viacerých ochranárskych organizáciách ako je Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny, kde bol dlhoročným predsedom okresnej organizácie či Spoločnosť pre ochranu vtáctva na Slovensku (teraz Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko) kde pôsobí ako člen výboru. Súčasne je i členom Stráže prírody v Trnavskom kraji. Okrem praktickej ochrany sa však venuje najmä ochranárskemu výskumu a propagácii ochrany jednotlivých druhov vtákov a území. Odborne sa podieľal na prípravách podkladov pre zaradenie viacerých lokalít medzi významné a chránené vtáčie územia (Parížske močiare, Pusté Úľany–Zeleneč, Sĺňava, Špačince–Nižná a Trnavské rybníky) a pri vypracovaní priaznivého stavu viacerých druhov vtákov na Slovensku (tetrov hoľniak, trsteniarik tamariškový). Od roku 1994 sa natrvalo upísal Parížskym močiarom, ktorým venuje nielen značnú časť svojich odborných aktivít ale i osobného života.